خبرهای جدید
خانه / لیست محصولات / تجهیزات آبیاری

تجهیزات آبیاری

فیلتر دیسکی “۲ آی توک

ساخت ترکیه

مش ۱۲۵

قیمت  ۳۴۵۰۰۰۰ ریال

 

فیلتر دیسکی “۳ آی توک

ساخت ترکیه

مش  ۱۲۵

قیمت  ۳۵۵۰۰۰۰ ریال