ایرانی پلاک دار

نوار آبیاری پلاک دار ایرانی

نوار آبیاری نئور تحت لیسانس سان استریم ترکیه

فاصله دریپر :  ۲۰ سانتی

ضخامت جداره ۲۰۰ میکرون

متراژ رول  :  ۲۱۰۰ متر در نوع ۲۰ سانتی 

قیمت هر متر :  ۴۹۰۰ ریال

قیمت هر رول : ۱۰/۲۹۰/۰۰۰ ریال