خبرهای جدید

ایرانی پلاک دار

نوار آبیاری پلاک دار ایرانی

فاصله دریپر ۳۰-۲۰ cm

ضخامت جداره ۲۰۰ میکرون

متراژ رول  ۱۴۰۰ متر

قیمت هر متر ۱۹۰۰ ریال