خبرهای جدید

ایرانی بغل پرس

نوار أبیاری بغل پرس ایرانی

فاصله دریپرها ۳۰-۲۰-۱۰ cm

قیمت  هرمتر ۱۱۰۰ ریال