پد سلولزی

Recovered_JPEG_3935
پد سلولوزی
Recovered_JPEG_257
پد و قاب آلومینیومی بالا و پایین