خبرهای جدید

بذور

گوجه فرنگی سیلویانا ۱۹ اسفند ۱۳۹۲, ۱۹٫۵۷

گوجه فرنگی سیلویانا

گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند رقمی متوسط رس، تشکیل میوه ذر آن بسیار عالی و در نتیجه بسیار پر با