بذور

گوجه فرنگی سیلویانا ۱۹ اسفند ۱۳۹۲, ۱۹٫۵۷

گوجه فرنگی سیلویانا

گوجه فرنگی گلخانه ای سیلویانا از شرکت انزا زادن هلند رقمی متوسط رس، تشکیل میوه ذر آن بسیار عالی و در نتیجه بسیار پر با