توت فرنگی

نشاهای توت فرنگی  ارقام مختلف بصورت ریشه لخت و گلدانی قابل عرضه می باشند.

توت فرنگی
نشاء توت فرنگی ارقام مختلف   نشاء توت فرنگی