خبرهای جدید
خانه / لیست محصولات / ادوات کشاورزی / سمپاش و لوازم سمپاشی

سمپاش و لوازم سمپاشی

نوع

توضیح

مشخصات

قیمت(ریال)

سمپاش یکصد لیتری فرغونی موتور روبین ژاپن پمپ رینهوپاور سنگاپور لانس و شلنک

۱۶۰۰۰۰۰۰

سمپاش یکصد لیتری بنزینی فرغونی موتور ویما چینی پمپ رینهوپاور سنگاپور لانس و شلنک

۱۲۰۰۰۰۰۰

سمپاش ۲۰ لیتری ساخت چین  

۷۵۰۰۰۰

سمپاش ۸ لیتری ساخت چین  

۴۸۰۰۰۰

سمپاش ۵ لیتری ساخت چین  

۴۴۰۰۰۰

سمپاش ۲ لیتری ساخت چین  

۱۴۰۰۰۰